İcra ve İflas Hukuku

T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz... 

  • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip 
  • Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması) 
  • İstihkak davaları 
  • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları 
  • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları 
  • Menfi tespit ve istirdat davaları 
  • İpoteğin paraya çevrilmesi 
  • Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar