Blog | Sayfa 3

Madencilik Ruhsat Bedeli Ve Diğer Yaptırımlar08.12.2016

Maden Ruhsat Bedeli Yürürlükteki ruhsatlar  her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat…

Ayrıntılar

Mermer Ocakları İçin İş Güvenliği Talimatları08.12.2016

      MERMER OCAK İŞLETMELERİ EMNİYET TALİMATNAMESİ     AŞAĞIDA YAZILI BULUNAN TALİMATLARA UYULMASI VE BUNUN SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİ TÜM ÇALIŞANLARIN ASLİ GÖREVİDİR.   UYMAYAN ARKADAŞLARINIZI UYARMAK, TEHLİKELERİN FARKINDA OLARAK ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ.LÜTFEN TEHLİKELİ OLAN İŞLERDEN KAÇININ VE İŞİNİZLE ŞAKA YAPMAYIN !     1)ÖNCE CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLA SONRA İŞYERİNE…

Ayrıntılar

Fazla Mesai ve Şikayet 06.12.2016

Çalışma Süresi Nedir ? Çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir. Günlük çalışma…

Ayrıntılar

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu02.12.2016

Yeni yasa ile anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, Esas Sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan…

Ayrıntılar

6331 Sayılı Yasa Gereği 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları01.12.2016

6331 sayılı yasa kapsamında 2017 yılında uygulanacak idari para ceza listesi belirlendi. İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak, işyeri hekimi çalıştırmamak, risk analizi hazırlamamak gibi birçok ceza bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İlgili link'e gitmek için lütfen tıklayın..

Ayrıntılar

4857 Sayılı Yasa Gereği 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları01.12.2016

Asgari ücreti eksik ödemek, Özürlü personel çalıştırmamak, Ücret hesap pusulası düzenlememe Gibi birçok maddeye karşılık gelen cezalar 4857 Sayılı İş Kanunu na göre uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki linktedir. İlgili link'e gitmek için tıklayın

Ayrıntılar

İzmir Avukat İş Kazası Tazminat Dava Hakkında Bilgiler28.11.2016

 İş Kazası Dava Avukat ve Bilinmesi Gereken Kısa Bilgiler İş Kazası ? İşveren işçiyi gözetme borcu kapsamında iş kazası değerlendiriir. İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamına işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm önlemleri alma borcu da girmektedir. Bu kapsamda işverenler işyerinde her türlü önlemi almalı, araç ve gereçleri eksiksiz olarak bulundurmalı,…

Ayrıntılar

İş Kazası Tazminat Dava28.11.2016

İş Kazası – Maddi Manevi Tazminat Davası  T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2014/11828 KARAR NO: 2014/17436 Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, yetkisizliğine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde…

Ayrıntılar

KIDEM TAZMİNATINDA EŞİN KATILMA ALACAĞI VARDIR (BOŞANMA)28.11.2016

T.C.  YARGITAY  8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1569  K. 2016/7206  T. 19.4.2016 * EŞİN 1.1.2002 TARİHİNDEN MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİ BOŞANMA TARİHİNE KADAR DAVALIYA ÖDENEN KIDEM TAZMİINATINDA KATILMA ALACAĞI OLDUĞU(İlgili Kurumdan Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarih İtibariyle Davalı Eşin Kıdem Tazminatı Hakedip Etmediği Sorulup Belirlenmesi Kıdem Tazminatının Belirtilen Tarihte Ödenmesi Mümkün…

Ayrıntılar

İDARİ YARGIDA MİKTAR ARTIRIMI (ISLAH) İLE YÜKSELTİLEN TAZMİNATA İLİŞKİN FAİZ BAŞLANGICI28.11.2016

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2016/1498 Karar No : 2016/3171 İstemin Özeti : Manisa 1. İdare Mahkemesinin 01/12/2015 tarih ve E:2013/414; K:2015/1240 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz istemine konu İdare Mahkemesi…

Ayrıntılar

İş Kazası Sonrası Tazminat Davaları26.11.2016

İş kazası sonucu açılabilecek davalara değinelim.  İş kazası davaları niteliği itibari ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesini içerdiğinden ötürü uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usül ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak ve etkin bir hukuki süreç izlemek amacıyla süreci sizlere izah…

Ayrıntılar

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu (1/687 ) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşmıştır (R.G. yayımlanma : 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazete )26.11.2016

Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bilirkişilikle ilgili temel ilke ve yükümlülüklerin ortaya konulması, Bilirkişilik Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri, üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulması, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu…

Ayrıntılar