MALÜLEN EMEKLİLİK

05.12.2017
MALÜLEN EMEKLİLİK

İŞÇİNİN MALÜLEN EMEKLİĞİ

 

Birbirine karıştırılan üç sosyal güvenlik ödemesi vardır.

Sürekli iş göremezlik geliri,Malullük aylıgı,Yaşlılık sigortasından engelliler için kolaylaştırılmış emeklilik seçeneğinden  bağlanan yaşlılık aylığı.

             İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortasından;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen saglık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Saglık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azalmış bulundugu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Bunun için belli bir prim ödeme gün sayısını doldurmuş olmak şartı aranmaz.

Meslekte kazanma gücünü % 100 yitirmiş sigortalıya "sürekli tam iş göremezlik geliri" baglanır. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı en az % 10 fakat % 100 den az bir oran ise "sürekli kısmî iş göremezlik geliri" baglanması söz konusu olmakta, bu da tam iş göremezlik gelirinin iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı olarak belirlenmektedir

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştıgı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz.

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Kurum Saglık Kuruluna gönderilecek belgeler arasında, varsa ilk işe giriş saglık raporu, iş kazası ve meslek hastalıgı bildirim belgesi, olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadıgı veya sigortalının meslek hastalıgına yakalandıgı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir soruşturma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iş kazası veya meslek hastalığı oldugunun kabul edildigine dair belgeler, çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödenegi belgesi, iş kazasından sonra  veya meslek hastalıgının tedavisi için başvurdugu hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel hâlini aldıktan sonra, son durumunu gösterir saglık kurulu raporu ve dayanagı tüm belgeler bulunur.

 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

MALÛLLÜK SİGORTASINDAN MALULLÜK AYLIĞI

 

Malullük sigortasından saglanan yardım, malûllük aylığı baglanmasıdır.

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıgı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettigi önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malûllük aylıgından yararlanamaz. Bu sigortalı Yaşlılık Sigortasından engelliler için kolaylaştırılmış emeklilik seçeneklerinden yararlanabilir.

           Sigortalıya malûllük aylıgı baglanabilmesi için sigortalının;

 

 • 25.maddeye göre sigorta başlangıcından sonra malûl sayılması,
 • En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
 • Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştıgı işten ayrıldıktan (veya 4/b’li ise işyerini kapattıktan veya devrettikten) sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, zorunludur.

YAŞLILIK SİGORTASINDAN ENGELLİLER iÇİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ EMEKLİLİK

 % 60 ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI OLANLAR

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıgı tarihten önce 25. maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylıgından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylıgı baglanır.

Burada da 4/a’lılar (eski SSK’lılar) için Geçici md.6/7-c ile bir yumuşat- ma yapılmıştır: 3960 günlük süre ilk defa;

 • Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile 31.12.2008 tarihleri arasında si- gortalı sayılanlar için 3700 gün olarak,
 • 01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere uygulanır.

                       % 60’IN ALTINDA ÇALIÇMA GÜCÜ KAYBI OLANLAR

Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucularının saglık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanagı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Saglık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

% 50 ilâ % 59 arasında oldugu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320gün,

% 40 ilâ % 49 arasında oldugu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680gün,

MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylıgına hak kazanırlar. Burada da 4/a’lılar için Geçici md.6/7 ile bir yumuşatma yapılmıştır: 4320 günlük süre ilk defa;

 • Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile 31.12.2008 tarihleri arasında si- gortalı sayılanlar için 3700 gün olarak,
 • 01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere uygulanır.
 • 4680 günlük süre ilk defa;
 • Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile 31.12.2008 tarihleri arasında si- gortalı sayılanlar için 4100 gün olarak,
 • 01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere uygulanır.
 • Iş kazası veya meslek hastalıgı sonucu en az % 10 meslekte kazanma gücü kaybına ugrayana baglanan "sürekli iş göremezlik geliri”ni alan, çalışsa da bu geliri kesilmez. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi de gerekmez.
 • Malullük aylıgı alanın ise çalışırsa aylıgı kesilir. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aylıgını almaya devam etme hakkı da yoktur.
 • Yaşlılık sigortasından aylık alan engelli sigortalı, çalışırsa aylığı kesilecektir. Ancak sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aylıgı kesilmeden çalışabilme hakkı vardır.
Tümü