Danıştay Kararları

İDARİ YARGIDA MİKTAR ARTIRIMI (ISLAH) İLE YÜKSELTİLEN TAZMİNATA İLİŞKİN FAİZ BAŞLANGICI28.11.2016

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2016/1498 Karar No : 2016/3171 İstemin Özeti : Manisa 1. İdare Mahkemesinin 01/12/2015 tarih ve E:2013/414; K:2015/1240 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz istemine konu İdare Mahkemesi…

Ayrıntılar