Maden Ruhsatı Yönetim Hizmetleri

Danışmanın Görev, Sorumluluk ve Yetkileri;

1. Danışman, aşağıda yazılı konularda işveren’ e danışmanlık, bilgi aktarma ve bilgi verme hizmetinde bulunacak ve söz konusu bilginin işveren tarafından kullanılmasına karşı çıkmayacak ve engellemeyecek,

2. İşveren’ in mevcut maden ruhsatları ile herhangi bir şekilde sahip olacağı (Yeni müracaat, devir v.s.) ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarına ilişkin olarak; Maden İşleri Genel Müdürlüğü (‘Migem’) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar (DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TKİ, MTA gibi) nezdinde girişimlerde bulunarak ruhsat sahaları ile ilgili bilgi alıp değerlendirmelerde bulunmak,

3. Gerekli her türlü başvuru, ruhsat, izin, takip, eksik evrak, belge ve işlemlerin tamamlatılması, süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması konusunda işveren ile derhal bilgi paylaşmak,

4. İşveren tarafından Migem ve ilgili kuruluşlar nezdinde yapılması gereken işlemler ve prosedür konusunda ayrıntılı bilgi ve belgelerin temin edilerek İşveren’ e aktarılmasını sağlamak,

5. Ruhsatların ve işletme izinlerinin geçerlilik durumu hakkında; geçerlilik süreleri, eksik evrak ve/veya başka kurum ve kuruluşlardan beklenen evrak veya bu konularda bilgi olup olmadığı hususunda ayrıntılı bilgi ve belgeler edinilerek İşveren’ e sunmak,

6. Ruhsatlara ilişkin olarak maden mevzuatından kaynaklanan herhangi bir borcun bulunup bulunmadığına, üzerlerinde üçüncü kişiler lehine tanınmış herhangi bir hak olup olmadığına, ruhsatlara konu alanlara ilişkin olarak herhangi bir buluculuk belgesi verilip verilmediğine, Söz konusu ruhsatların başka firmalara ait bulunan projelerle (jeotermal, rüzgar vb) çakışma durumunun olup olmadığına ilişkin bilgi ve belgeler edinilerek İşveren’ e sunmak,

7. Ruhsatlara ilişkin sahaların çevresindeki mücavir sahaların tespiti ve İşveren’ e söz konusu mücavir sahalara ilişkin ihaleler hakkında sürekli bilgi akışı sağlamak,

8. Ay bazında yapılan işlerle ilgili olarak her ay sonunda veya zaman aşımı tehlikesi olan işler için beklenmeksizin İşveren’ e yazılı aylık rapor vermek,

9. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen raporlar ile yapılan başvuruların takibini yapmak, ilgili kurumların yapmaları gereken işlemlerin gecikmesi durumunda hızlandırma taleplerinde bulunmak ve bu talepler öncesinde işverene bilgi vermek,

10. Ruhsatlar ve müracaatlar ile ilgili ödemelerde mevzuatlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda ve ödenmesi gereken harç ve teminatların miktarı ve ödeme zamanını süresi içinde İşveren’ e bildirmek,

11. Maden ruhsatlarına ilişkin yıllık faaliyet raporlarının, işletme faaliyetlerinden doğan devlet hakkı, belediye payı, buluculuk hakkı v.s. gibi ödemelere ilişkin tespitlerin takibini yapmak,

12. Maden Kanunu ve yönetmeliği konusunda işveren tarafından ruhsat hukuku ile ilgili olarak talep edilen konularda görüş bildirmek, mevzuattan kaynaklı talepleri yerine getirmek,

13. İşverenin 3. kişilerle yapacağı sözleşmelerde bu danışmanlık sözleşmesi kapsamı ile ilgili konularda yazılı veya sözlü görüş bildirmek, mütalaa vermek,

14. İşletmedeki çalışmalar hakkında maden işletmeciliği konularında bilgi ve önerilerde bulunmak,

15. İşverenin ihtiyacı olan maden mühendisi, teknik nezaretçi, daimi nezaretçi ve teknik eleman bulunması hususunda yardımcı olmak, temin edilenlerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki atama işlemlerini yapmak (atama masrafları işveren tarafından karşılanacaktır.),

16. İşverenin danışmana bildirmesi halinde, MİGEM’ den ruhsat sahalarını denetlemek için gelecek heyetlerin gelmesine yardımcı olmak,

17. İşveren tarafından yıl sonunda hazırlanması gereken Satış Bilgi Formlarının düzenlenmesine yardımcı olmak, Danışmana ulaştırılması halinde MİGEM’e teslimini gerçekleştirmek,

18. İşveren’ i Hizmetler’ in ilerlemesi ve ifası hususunda uygun şekilde bilgilendirmek ve İşveren ile zamanını önceden tespit etmek kaydı ile gerekli toplantılara katılmak,

19. Danışman hizmetlerin ifası ve ilerleme kaydedilmesini sağlamak amacı ile işveren tarafından tayin edilen Danışman ve elemanlarla irtibat ve işbirliği yapmak,

20. Maden ruhsatları ile ilgili olarak işveren tarafından yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla kontrol ederek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, işverene bu konuda rapor sunmak,

21. Kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekirse işverene uyarı ve önerilerde bulunmak ve eksikliğin giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,

22. Başvuru ve izin aşamalarında gerekli evrakı toplamak ve işverenin bilgisi dahilinde tek başına ya da işverenle ortaklaşa bir çalışma yürütmek,

23. Hizmet Süresi zarfınca ve işbu Sözleşme’nin feshini müteakip belirsiz bir süre boyunca Danışman, Hizmetler’e, İşveren’ in faaliyetlerine, işbu Sözleşme’nin nitelik ve yerine getirilmesine, İşveren ve bağlı kuruluşlarına yönelik tüm bilgileri ve İşveren tarafından temin edilen tüm bilgileri (“Gizli Bilgiler”) çok gizli tutacak ve İşveren’ in önceden yazılı izni olmaksızın, Hizmetler’e yönelik olan amaçlar haricinde herhangi bir amaç için kullanmayacak veya ifşa etmeyecek,

24. Danışman iş bu Sözleşme’ de kapsamı belirlenen Hizmetler’ i Sözleşme’ deki hüküm ve koşullara uygun olarak yerine getirmek,

25. İşverenin ticari sırları mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak, Yetki, Görev ve Sorumluluğundadır.