İş Hukuku Ve İş Güvenliği Danışmanlığı

 

 

İşletmenizde öncelikle mevcut durum analiz edilerek size bilgi verilir.Bu kapsamda;

Çalışma mevzuatı ile ilgili olarak işverenlerin yasal defter ve belgelerinin kontrolü ve düzenlenme esasları
 • İş sözleşmeleri
 • Alt işverenlik sözleşmeleri
 • Puantaj kayıtları
 • İlgili yasal defterler
 • Yıllık izin korteks/defterleri
 • Ücret bordroları
5510 sayılı yasa kapsamında işveren, sigortalı ve Kurum odaklı ilişki çerçevesinde olumlu ve olumsuz yönlerin değerlendirilmesi
 • Kayıtdışı istihdam
 • Sigortalılık
 • Prim ödemeleri
 • Hak ve yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmesi
 • Teşvikler
 • İdari para cezaları
 • Alt işverenlik ilişkisi
 • Denetim ve soruşturma raporlarının uygulanması
 • İlgili mevzuata ilişkin uyumsuzluklar
 • İş sözleşmeleri haklı/haksız fesih durumları
 • İş Hukuku
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden işyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından mevcut risklerin tespiti ve risklerin minimizasyonu açısından
 
 • Risk analizi ve acil eylem planları kontrolü
 • İlgili birimlerin oluşturulmasının kontrolü
 • İş kazası ve meslek hastalıkları yönünden önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işyerindeki risk ortamları ve alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi
 
4857 sayılı İş Kanunu açısından çalışma koşullarının uygunluğu ve öneriler, işyerinde çalışma mevzuatı çerçevesinde strateji geliştirilmesinde yön verici politikalar belirlenmesi açısından projeksiyon sunulması
 
 • Yasal hak ve yükümlülüklerin yasal sürelerinde yerine getirilmesi hakkında kontrol,
 • İşçi özlük dosyalarının kontrolü
 • İşçi ücret ve alacaklarının hesaplanması ve ödenmesi noktasında yasal uygunluk
 • İzin sürelerinin belirlenmesi ve kullandırılması hakkında inceleme
 • İş sözleşmelerinin haklı ve haksız fesih halleri hakkında bilgilendirme, özellikli durumlarda yol göstericilik
 • İşyerindeki çalışma saatleri plan, program ve prensiplerinin çalışma mevzuatına uygunluğu
 • Uygulanan ücret rejiminin yasal çerçeve içerisinde kontrolü ve uygunluğunun sağlanması hakkında öneriler sunmak
 • İşçilerle yapılan iş sözleşmelerinin yasal uygunluğu kontrolü ve özellikli iş sözleşmelerinde genel çerçevenin oluşturulmasında katkıda bulunmak
 
 4857 Sayılı İş Kanununu Uygulamaları ve Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 •  İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği
 •  Fesih bildirim, ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
 •  Haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi
 •  İşverenlerin, iş güvencesi, çalışanın sadakat borcu, işverenin çalışanı gözetme borcu gibi karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
 •  Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının hukuki yönden incelenmesi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek
 •  İdari para cezası alınması halinde itiraz sürecinde teknik ve hukuki destek
 •  Yasal yazışma şablonlarının oluşturulması
 •  Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi
 •  Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi
 •  Organizasyon şeması ve görev tanımlarının dokümante edilmesi
 •  İş Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sürekli destek
 İş Hukuku İnceleme, Raporlama ve Yasal Uygunluk Denetimi İşlemleri;
 • İşletmenin mevcut dokümantasyonunun 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca incelenmesi, sonuçların ve önerilerin rapor halinde yönetime sunulması
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılmış mevzuatın uygulanmasına yönelik “Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri” verilmesi
 • Toplu iş Hukukunu oluşturan kanunlarla ilgili hukuki destek verilmesi
 •  Personel özlük dosyalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması
 İşletmede İş Kanununa Uygun Dokümantasyon Oluşturulması;
 İşletmenin mevcut yapısına uygun “Şirket İç Yönetmeliği” ‘nin oluşturulması
 İşletmenin Faaliyet ve kurum kültürü doğrultusunda “Disiplin Yönetmeliği” ‘nin oluşturulması
 
 İş Hukuku Mevzuatı Kapsamında Oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi;
 •  İş davası süreçlerini önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
 •  Çalışan ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar
 •  İşe iade, çalışanın alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücu davaları vb. süreçlerde hukuki ve teknik destek,
 •  Tazminat hesaplamaları,
 •  Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve iş hukuku müşavirlik hizmetleri
İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet Akdi Danışmanlığı
 • Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi
 •  Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak işlemler
 •  Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi
 •  İşletmelerin yapısına ve ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.